Potrebujete odvoz?

Taxi 17 je tu pre Vás !

O nás

Prečo si vybrať naše služby

Taxi 17 poskytuje osobnú dopravu v rámci Košíc ako projekt od roku 2018. Naši vodiči sú slušní,komunikatívni profesionáli s dlhoročnou praxou. Naše vozidlá sú čisté, poistené, pravidelne servisované a hlavne úplne nové. Vaša spokojnosť je našou prioritou.

taxi-fotka1

Cenník

Naše služby ponúkame
v týchto cenách

1 adresa v Košiciach

5 €

Každá ďalšia adresa v rámci mestskej časti

+2 €

Letisko

12 €

Rýchlo a bezpečne

Vynikáme novými vozidlami v perfektnom stave a v jedinečnom systéme logistiky, ktorý zabezpečuje najrýchlejší príjazd vozidla na zadanú adresu

Kvalita

Naši vodiči sú profesionáli s dlhoročnou praxou, ktorý svoju prácu robia s radosťou

Osobný prístup

Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás prvoradá. Preto sa držíme hesla ,, Náš zákazník ,náš pán ,,

Kontakt

Náš dispečing je tu pre Vás
24 hodín denne

Prepravný poriadok

PREPRAVNÝ PORIADOK

Spoločnosti Taxi boys s.r.o. – prevádzkovateľa TAXI 17

Vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1.      Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky spoločnosti Oradea taxi group s.r.o. v postavení dopravcu /ďalej ako „dopravca”/ potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe /ďalej ako „Prepravný poriadok”/.

1.2.      Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu https://www.taxi17.sk, a v sídle spoločnosti. Po jeho zverejnení je jeho obsah súčasťou každej zmluvy o preprave osôb, kde sú upravené práva a povinnosti účastníkov zmluvy o preprave osôb.

1.3.      Na účely tohto Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcich a ich batožiny a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.

1.4.      Prevádzkovateľ poskytuje dopravné služby taxislužby v rozsahu poskytovania služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami na tento účel typovo schválenými a to za vopred dohodnutú odplatu.

Článok 2

Povinnosti dopravcu

2.1.      Dopravca je povinný najmä:

 1. a) prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa Prepravného poriadku,
 2. b) zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia Prepravného poriadku na svojom webovom portáli https://www.taxi17.sk
 3. c) zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu,

parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb,

 1. d) zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení
 2. e) prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle taxislužby,
 3. f) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.
 4. g) označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom a prevádzkovateľom taxislužby,
 5. h) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, voči cestujúcim a tretím osobám (vozidlo musí mať platné poistenie PZP a havarijné poistenie vozidla),
 6. i) ak na základe zmluvy o spolupráci s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe iný zmluvný dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu

 

Článok 3

Vozidlo taxislužby

3.1.      Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:

 1. a) je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,
 2. b) je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby; toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho,
 3. c) má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
 4. d) je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb, vrátané vodiča a taktiež vozidlo na prepravu imobilných pasažierov
 5. e) je na predných ľavých a pravých dverách označene obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby,
 6. f) má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá, ktorý umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom,
 7. g) má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného,
 8. h) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,
 9. i) je vybavené funkčným pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI, pokiaľ je taxík voľný – musí byť rozsvietený,
 10. j) má najviac osem rokov odo dňa uvedenia do prevádzky,
 11. k) umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo má batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

 

Článok 4

Práva a povinnosti vodiča taxislužby

4.1.      Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby. Preukaz vodiča možno vydať tomu, kto

 1. a) držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby,
 2. b) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 3. c) zdravotne spôsobilý na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu
 4. d) psychicky spôsobilý na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu
 5. e) bezúhonný

4.2.      Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku, najmä:

 1. a) prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta a cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby, na obvyklom mieste na pravidelnej trase prepravy skupiny cestujúcich alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy,
 2. b) používať pevné alebo odnímateľné strešné svietidlo s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej,
 3. c) naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúceho a po skončení prepravy ich vyložiť,
 4. d) umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až po vystúpenie, ak je cena za prepravu určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času,
 5. e) uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú trasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh,
 6. f) vziať iného cestujúceho len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh; to neplatí, ak s cestujúcim bola vopred uzatvorená zmluva o preprave osôb,
 7. g) vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom alebo poslať potvrdenie o zaplatenom cestovnom cestujúcemu elektronicky; kópia v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe je súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby,
 8. h) mať vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom cestujúcemu preukaz vodiča,
 9. i) mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich.

4.3.      Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak

 1. a) to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
 2. b) správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,
 3. c) vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie vodiča počas jazdy,
 4. d) cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby,
 5. e) cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.
 6. f) zvieratá, najmä psy musia byť vybavené košíkom. Vodič vozidla taxislužby môže z dopravy vylúčiť zviera, ktoré nadmerne znečisťuje interiér vozidla. To neplatí pre psy so špeciálnym výcvikom – sprievodcu držiteľa preukazu ŤZP-S. Vodič vozidla taxislužby je na tieto účely oprávnený požadovať preukázanie sa preukazom ŤZP-S a preukazom Psa so špeciálnym výcvikom

  

Článok 5

Výkon činnosti taxislužby

5.1.      Dopravca má prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.

5.2.      Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasne vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta. Cieľové miesto prepravy je určené prepravovaným cestujúcim pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak.

5.3.      Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy.

5.4.      Cena za prepravu je ovplyvnená čakaním v križovatkách na semafore, v kolónach, prejdenými km (pri obchádzkach).

5.5.      Pri objednávaní vozidla taxislužby je objednávateľ povinný uviesť

 1. a) meno objednávateľa alebo prepravovanej osoby,
 2. b) nástupné miesto prepravovanej osoby,
 3. c) telefonický kontakt objednávajúceho prípadne kontakt na prepravovanú osobu.

5.6.      Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča vozidla taxislužby.

5.7.      V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

5.8.      Objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť taxislužbe – dispečingu aj prepravu nadrozmernej cestovnej batožiny, ako sú najmä barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečne. Takéto predmety možno prepravovať iba v priestore pre batožinu.

5.9.      Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne vodič vozidla taxislužby.

5.10.    Vo vozidle taxislužby sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pričom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest (vrátane vodiča) uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.

5.11.    Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás ktorým je vybavené vozidlo.

5.12.    Po vykonaní prepravy je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:

 1. a) číslo dokladu,
 2. b) evidenčné číslo vozidla,
 3. c) dátum jazdy,
 4. d) obchodné meno prepravcu, adresu prevádzky, prípadne sídlo firmy, IČO, DIČ,
 5. e) východiskové a cieľové miesto prepravy,
 6. f) zaplatené cestovné,
 7. g) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal. 

Článok 6

Zmluva o preprave osôb, vznik, obsah, objednávanie vozidla taxislužby

6.1.      Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva”).

6.2.      Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim aj nasledovným spôsobom:

 1. a) prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby
 2. b) vo svojom sídle,
 3. c) prostredníctvom dispečingu,

pričom prepravná zmluva sa uzatvára ústnou objednávkou cestujúceho, ktorý dáva jasne, slobodne, vážne a zrozumiteľne najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu a to za účelom prepravy na určené miesto, čím súhlasí aj s vopred určenou cenou dopravcu za vykonanie prepravy cestujúceho, ktorú dopravca cestujúcemu pred uzavretím zmluvy oznámi, prípadne s ktorou sa cestujúci mal možnosť vopred oboznámiť prostredníctvom zverejneného cenníka prepravných služieb Prepravcu

6.3.      Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby.

6.4.      Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenku.

6.5.      Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

6.6.      Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby podľa podmienok čl. 4 a 8 Prepravného poriadku.

6.7.      Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok Prepravného poriadku vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby. Cestovné sa platí z pravidla hneď po vykonaní prepravy na mieste, kde bola jazda podľa dohody ukončená. Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši privolaním polície a je vymáhateľné súdnou cestou. Cestujúci je povinný zaplatiť dopravcovi zákonom určený úrok z omeškania.

Článok 7

Ukončenie platnosti zmluvy o preprave

7.1.      Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia Prepravného poriadku.

7.2.      Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak cestujúci:

 1. a) počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera, alebo
 2. b) na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo
 3. c) ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy. alebo
 4. d) vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich.

7.3.      Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky Prepravného poriadku.

 

Článok 8

Odmietnutie prepravy a nakladanie s nájdenými vecami

8.1.      Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:

 1. a) čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,
 2. b) vodičovi to neumožňuje technicky stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
 3. c) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,
 4. d) to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo taxislužby,
 5. e) cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možne naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxislužby,
 6. f) cestujúci ak má záujem prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možne prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

8.2.      Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby prípadne na polícií.

8.3.      Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec mu je následne vydaná.

8.4. Nálezca má právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

Článok 9

Zodpovednosť

9.1.      Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť cestujúceho podľa Prepravného poriadku riadne a včas, zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:

 1. a) náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,
 2. b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby.

Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Článok 10

Reklamácie, sťažnosti, náhrada škody a iné práva a povinnosti cestujúcich

10.1.    Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, je oprávnený podať reklamáciu a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy. Cestujúci má právo sa telefonicky alebo písomne informovať na priebeh vybavovania reklamácie.

10.2.    Cestujúci je oprávnený reklamovať nespokojnosť s prepravou nasledovnými spôsobmi:

 1. a) doručením reklamácie na mail dopravcu.
 2. b) doručením písomnej reklamácie na adresu sídla dopravcu.

10.3.    V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku ako aj doklady preukazujúce uskutočnenie prepravy (úhrada odplaty za prepravu).

10.4.    Ak reklamácia nemá všetky náležitosti, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dni, považuje sa za nepodanú.

10.5.    Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dni od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.

10.6.    Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (§ 427 až 431).

10.7.    Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo si môže uplatniť súdnou cestou

10.8.    Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.

10.9.    Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s ním alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť najskôr u dopravcu, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy došlo ku škode, alebo do 15 dní odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

10.10.  Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z Prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku môže preskúmať Slovenská obchodná inšpekcia.

Článok 11

Mimoriadna udalosť

11.1.    Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len „Mimoriadna udalosť”) pri výkone osobnej dopravy – taxislužby sa považuje:

 1. a) dopravná nehoda vozidla taxislužby prípadne ak je vodič alebo cestujúci svedkom dopravnej nehody,
 2. b) požiar vozidla,
 3. c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby. Pri mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým: a) bezodkladne zastaviť vozidlo,

11.2.    Pri Mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

 1. a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
 2. b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou,
 3. c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
 4. d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie,
 5. e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

11.3.    Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desaťnásobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:

 1. a) ohlásiť bezodkladne Mimoriadnu udalosť policajnému orgánu,
 2. b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia Mimoriadnej udalosti,
 3. c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí pomoci, alebo po ohlásení mimoriadnej udalosti,
 4. d) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

 

Článok 12

Zmluvná pokuta

12.1.    Ak cestujúci uzavrie s prepravcom zmluvu jedným zo spôsob uvedených v tomto prepravnom poriadku, alebo inak dohodne s prepravcom vopred dopravu v určený čas z vopred určeného miesta a prepravcovi vznikne povinnosť byť za dohodnutých podmienok pripravený prepravu vykonať a cestujúci prepravu neuskutoční ani nedá vhodným spôsobom minimálne jeden deň vopred prepravcovi na vedomie, že prepravu neuskutoční, je cestujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 70% z hodnoty dohodnutej prepravy.

12.2.    Na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu nemá vplyv, že cestujúci nezapríčinil dôvody, pre ktoré objednávku neuskutočnil.

12.3.    Ak cestujúci poskytne prepravcovi za účelom plnenia zmluvy vopred na účet prepravcu dohodnutú sumu za prepravu, je prepravca oprávnený uspokojiť svoje nároky voči cestujúcemu a to vo výške zmluvnej pokuty

12.4.    Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na ostatné nároky prepravcu a neslúži na úhradu spôsobenej škody alebo ušlého zisku.

 

Článok 13

Záverečné ustanovenia

12.1.    Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave osôb, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku.

12.2.    Cestujúci, uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.

12.3.    Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje cestujúcich formou oznámenia v obchodných miestach dopravcu a na internetovej stránke dopravcu https://www.taxi17.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Prepravný poriadok nadobúda účinnosť najskôr po 15 dňoch odo dňa zverejnenia oznámenia o jeho vydaní. V prípade, ak cestujúci nesúhlasí so zmenou prepravného poriadku, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti nového prepravného poriadku. Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak cestujúci vo vyššie uvedenej lehote neoznámi dopravcovi svoj nesúhlas so zmenou prepravného poriadku, platí, že so zmenou súhlasí a akceptuje ponuku dopravcu a cestujúci sa odo dňa účinnosti zmeny riadi zmeneným prepravným poriadkom.

12.4.    Pôsobnosť tohto Prepravného poriadku alebo jeho časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou cestujúceho a dopravcu.

12.5.    Tento prepravný poriadok bol zverejnený dňa 08.08.2019

Tino Transport s.r.o.

Otvoriť celý dokument
Taxi 17 poskytuje osobnú dopravu v rámci Košíc ako projekt od roku 2018. Naši vodiči sú slušní,komunikatívni profesionáli s dlhoročnou praxou. Naše vozidlá sú čisté, poistené, pravidelne servisované a hlavne úplne nové. Vaša spokojnosť je našou prioritou.

Sociálna sieť